כתבו אלינו

*
*
*
*
תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

משתמשים יקרים ברוכים הבאים לאתר www.ewave-nadlan.co.il (להלן:"האתר")
של חברתנו חברת איוויב נדל"ן בע"מ מקבוצת איוויב בע"מ (להלן: "החברה").
חשוב להדגיש כי הגלישה והשימוש באתר כפוף לתנאים האמורים והמפורטים לפניכם להלן (להלן: "תנאי השימוש"):

הנכם מתבקשים  לעיין בעיון רב ובקפידה בתנאי השימוש המפורטים להלן.
חשוב להדגיש כי בשימושכם ובמידת הצורך פעולותיכם באתר חברתנו הנכם נותנים את הסכמתכם ואישורכם לתנאי השימוש וזאת ללא כל יכולת לעלות כל טענה ו/או הסתייגות מהאמור בהם לרבות לעניין קבלת דיוורים ופניות מטעם חברתנו ו/או מי מטעמנו.
התנאים הנ"ל מרכזים ומסדירים את היחסים בין חברתנו  לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן - "המשתמש").

 1. מידע כללי אודות השימוש
 • השימוש באתר לרבות כלל המידע המצוי בו והפלטפורמות ו/או התוכנות המצויות בבסיסו הינו עומד לרשות המשתמש כמו שהוא. חשוב להדגיש כי יתכן והמידע המוצג ו/או המוצע באתר אינו עדכני ו/או מפורט ו/או שלם. חברתנו אינה אחראית לטעויות במידע ו/או אי דיוק בו ו/או חוסר פעילות ו/או העדר עדכון ביחס לאמור ולמוצג באתר. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. אין במידע המוצג הצעה לרכישת נכס ו/או מוצר ממוצרי החברה לרבות קבלת או מתן שירות כל שהוא, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. כל תמונה ו/או מצג ו/או פריט חזותי משמש לצורך המחשה בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה בפרטיו ו/או באמור בו. מובהר כי מסמכי החברה הרשמיים גוברים על כל מידע המוצג ו/או המפורט באתר.
 • כל מידע באתר הצופה פני עתיד ו/או הערכות המתייחסות לחברה והמופיעות באתר אינן וודאיות ואין באפשרות החברה בלבד לשלוט עליהם. מובהר כי הנתונים העיקריים מתייחסים למצבה הנוכחי של החברה ו/או עובדיה.
 1. זכויות יוצרים
 • כל התכנים העיצובים וכל המידע המופיע באתר (להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, וכל דין בארץ ובעולם. אין כל חולק כי המידע הינו קניינה הבלעדי של החברה. כמו כן כי ייתכן וצדדים שלישיים התירו לחברה לעשות שימוש במידע שלהם ועל כן הזכויות הינם בבעלות הצדדים הנ"ל אשר התירו לחברה לפרסמם. המשתמשים מתחייבים לא לבצע כל שינוי במידע למכורו ו/או להציגו לציבור, לרבות להשכירו ו/או למכור חלק ממנו ו/או להתיר שימוש בו, ללא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.
 1. סימני מסחר, מותגים
 • כל סימן מסחרי של החברה לרבות סמליה ו/או כל סימן מסחרי אחר של החברה ו/או חברות הקשורות אליה הינם קניינם הבלעדי של החברה וזאת ללא תלות או קשר לעובדה שמצוין הסימן בצידם או לאו. השימוש בסימני המסחר המפורטים לעיל מותר אך ורק לחברה באופן בלעדי לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.
 1. שימוש בקישורים אלקטרוניים המופיעים באתר
 • מודגש כי באתרנו יכול ויכללו קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי חברות שאינם החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואינה נושאת בכל אחריות לגבי טיבם תקינותם וכיוצ"ב האחריות לגבי הקישורים והתכנים המופיעים באתרים הנ"ל רובצת על החברות המפעילות אותם. מודגש כי החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 1. חובות המשתמש
 • השימוש באתר כפוף להתחייבות המשתמשים לפעול ולהשתמש באתר בתו"ל ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול בהתאם לאמור להלן:
 • עם כניסתם לאתר מסכימים המשתמשים לכל האמור בתנאי השימוש בו.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
 • המשתמשים מתחייבים לא לפעול במידע המוצג באתר בניגוד להוראות כל דין החל במדינת ישראל ו/או בעולם ולא לבצע כל פעולה שעשויה להושיט אחריות משפטית על החברה ו/או על כל צד ג' ו/או להפיץ להעלות לאתר ו/או בכל דרך אחרת וירוסים ו/או כל תוכנה אחרת העשויה לחבל במערכות מחשב של צד ג' ו/או הציבור הרחב.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
 • המשתמשים מתחייבים לא לעשות כל שימוש במידע ו/או לפעול בו בדרך האסורה לפרסום נוכח היותו כפגיעה ו/או העלבה ו/או איום ו/או דיבה ו/או גזענות ו/או השמצה ו/או כל שימוש האסור בדין וכיוצ"ב.
 • המשתמשים מתחייבים לא לשנות ו/או לעשות כל שינוי ו/או שימוש בבסיס הטכנולוגי באמצעותו פועל האתר לרבות בקוד של האתר ו/או בתוכנותיו ו/או באפליקציות ו/או ביישומיו. כמו כן מתחייבים לא לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה ו/או לצד ג' באמצעות המידע המצוי באתר.
 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
 • המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה.
 • המשתמשים מסכימים בזאת מבלי לפגוע בכל זכות העומדת לחברה בהתאם לכל דין ו/או הסכם לתת לחברה אישור והרשאה להתחקות אחר משתמשי האתר השונים ו/או למנוע גישת משתמשים לאתר ו/או לפנות לצד ג' ולהעביר מידע על אופן שימוש באתר במידה ויוכח להנחת דעת החברה כי החברה נפגעה מפעולות המשתמש ויש צורך לנקוט פעולות מצד החברה על מנת להגן על עצמה.
 1. אחריות
 • המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם (AS IS) והמשתמשים נותנים בזאת את הסכמתם ואישורם כי החברה, ו/או מי מטעמה על כל עובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו.
 • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או רכושו עקב השימוש באתר ו/או מידע המוצג בו.
 • אין ביכולתה של החברה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים.
 1. פרטיות ומאגרי מידע
 • החברה מתחייבת , שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מודגש ומובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה רשות מוסמכת ו/או שיפוטית ותמסור מידע בהתאם לדרישות האמורות בכל דין. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטי משתמש שנמסרו תוך פעולתו ו/או אגב כניסתו לאתר וזאת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית.
 • משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם לשוניות צרו קשר המצויות באתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א (להלן- "החוק"). המאגרים ישמשו את החברה ו/או חברות קשורות לרבות משלוח דואר בדיוור ישיר והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר.
 • המשתמשים מסכימים בזאת לאפשר לחברה להגביל ו/או לחסום את המידע המוצג בפני המשתמש וזאת ואם המשתמש פועל בניגוד לדין ו/או פעולותיו נועדו לפגוע ולגרום נזק לחברה.
 • הטיפול בפרטי משתמש יתבצע גם לפי מדיניות הפרטיות, כפי שתתעדכן מעת לעת ומהווה חלק מתנאי שימוש אלה.
 • באפשרותה של החברה לשלוח למשתמשים באתר החברה נתונים ו/או קבצים ו/או דיוורים לצורך זיהוי המשתמש והאמצעים באמצעותם הגיעה לכתובת האתר וכמו כן להעביר ו/או להשתמש במידע זה בעצמה ו/או על ידי חברות קשורות ו/או שותפים עסקיים.
 1. שונות
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את פעילות האתר לצמיתות ו/או לתקופה קצובה וזאת בשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמשים לא תהיה כל השגה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את התכנית המצויים באתר ו/או את תנאי השימוש בו וזאת בשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמשים לא תהיה כל השגה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקף באופן מיידי מיד עם פרסומו באתר.
 • החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור.
 • המשתמשים נותנים בזאת את הסכמתכם כי כל תקשורת ו/או שתשדורת של מידע לאתר וממנו לא יוצרים בין המשתמשים באתר לחברה כל קשר, או יחסים שיש בהם חריגה מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש הנ"ל.
 • סעיפים בתנאי השימוש אשר נקבע לגביהם כי אינם תקפים ו/או חורגים מכל דין ו/או אינם אכיפים, יש לראותם כסעיפים שהוחלפו בסעיפים תקפים המכילים תכנים התואמים במידת הקירוב הגדולה ביותר לסעיפים שהוחלפו, יתר הסעיפים בתנאי השימוש יישארו ללא שינוי.

 

רוצים לדעת עוד? דברו איתנו
*
*
*
Whatsapp